Grade 2 Hex Tap Bolt Zinc Plated | Allied Bolt Products LLC

1/4" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED

Part # Description
21050 1/4"-20 x 1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21051 1/4"-20 x 3/4" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21052 1/4"-20 x 1" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21053 1/4"-20 x 1-1/4" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21054 1/4"-20 x 1-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21055 1/4"-20 x 2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21056 1/4"-20 x 2-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21057 1/4"-20 x 3" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21058 1/4"-20 x 3-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21059 1/4"-20 x 4" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21060 1/4"-20 x 4-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21061 1/4"-20 x 5" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21062 1/4"-20 x 5-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21063 1/4"-20 x 6" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED

5/16" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED

Part # Description
21064 5/16"-18 x 1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21065 5/16"-18 x 3/4" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21066 5/16"-18 x 1" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21067 5/16"-18 x 1-1/4" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21068 5/16"-18 x 1-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21069 5/16"-18 x 2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21070 5/16"-18 x 2-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21071 5/16"-18 x 3" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21072 5/16"-18 x 3-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21073 5/16"-18 x 4" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21074 5/16"-18 x 4-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21075 5/16"-18 x 5" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21076 5/16"-18 x 5-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21077 5/16"-18 x 6" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED

3/8" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED

Part # Description
1279 3/8"-16 X 1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
1281 3/8"-16 X 3/4" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
1683 3/8"-16 X 1" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21081 3/8"-16 x 1-1/4" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21082 3/8"-16 x 1-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21083 3/8"-16 x 2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21084 3/8"-16 x 2-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21085 3/8"-16 x 3" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21086 3/8"-16 x 3-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21087 3/8"-16 x 4" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21088 3/8"-16 x 4-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21089 3/8"-16 x 5" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21090 3/8"-16 x 5-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21091 3/8"-16 x 6" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED

1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED

Part # Description
21092 1/2"-13 X 3/4" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21093 1/2"-13 X 1" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21094 1/2"-13 X 1-1/4" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21095 1/2"-13 X 1-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
90100 1/2"-13 x 2" GRADE 2 TAP BOLT ZINC PLATED
21096 1/2"-13 X 2-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21097 1/2"-13 X 3" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21098 1/2"-13 X 3-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21099 1/2"-13 X 4" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21101 1/2"-13 X 4-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21102 1/2"-13 X 5" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21103 1/2"-13 X 5-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21104 1/2"-13 X 6" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21105 1/2"-13 X 8" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21106 1/2"-13 X 10" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21107 1/2"-13 X 12" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21108 1/2"-13 X 14" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED

5/8" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED

Part # Description
21109 5/8"-11 x 1" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21110 5/8"-11 x 1-1/4" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21112 5/8"-11 x 1-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21113 5/8"-11 x 2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21114 5/8"-11 x 2-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21115 5/8"-11 x 3" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
1289 5/8"-11 X 3-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21117 5/8"-11 x 4" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21118 5/8"-11 x 4-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21119 5/8"-11 x 5" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21120 5/8"-11 x 5-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21121 5/8"-11 x 6" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21122 5/8"-11 x 8" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21123 5/8"-11 x 10" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21124 5/8"-11 x 12" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21125 5/8"-11 x 14" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED

3/4" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED

Part # Description
21126 3/4"-10 x 1-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21127 3/4"-10 x 2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21128 3/4"-10 x 2-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21129 3/4"-10 x 3" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21130 3/4"-10 x 3-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21131 3/4"-10 x 4" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21132 3/4"-10 x 4-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21133 3/4"-10 x 5" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21134 3/4"-10 X 5-1/2" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21135 3/4"-10 X 6" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21136 3/4"-10 X 8" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21137 3/4"-10 X 10" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21138 3/4"-10 X 12" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED
21139 3/4"-10 X 14" GRADE 2 HEX TAP BOLT ZINC PLATED